Perekonnaseisutoimingud

Perekonnaseisutoimingud on sünni, surma, abielu ja lahutuse registreerimine ning perekonnaseisuandmete muutmine rahvastikuregistris. Sündmuste registreerimist reguleerivad perekonnaseadus ja perekonnaseisutoimingute seadus.

Kõik kohalikud omavalitsused registreerivad sünde ja väljastavad esmaseid sünnitõendeid.

Maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused registreerivad sünde ja surmi, sõlmivad ja lahutavad abielusid, väljastavad rahvastikuregistrist andmeid, tõendeid jne.

Eesti välisesindused väljastavad perekonnaseisutoimingute korduvaid tõendeid, abieluvõimetõendeid ja rahvastikuregistri väljavõtteid ning kannavad välisriigi dokumentide alusel perekonnasündmuste andmeid rahvastikuregistrisse.

Notarid sõlmivad abielusid ja lahutusi ning väljastavad rahvastikuregistri väljavõtteid. 

Vaimulikud sõlmivad abielusid.

Eesti riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning teised avaliku ülesande täitjad peavad lähtuma rahvastikuregistrisse kantud andmetest ega tohi nõuda paberkandjal väljavõtte esitamist.

Seetõttu ei vaja te riigi- ja kohaliku asutusega suheldes tõendit oma perekonnaseisuandmete tõendamiseks.

Kui vajate tõendit eraõiguslikule isikule või välisriiki, siis väljastatakse teile vastav tõend või väljavõte. Tõendi või väljavõtte taotlemisel peate täpsustama, millise perekonnasündmuse või andme tõendamiseks te väljavõtet soovite. Nende andmete põhjal saab ametnik otsustada, millist dokumenti ja mis keeles väljastada.

Eestil on sõlmitud mitmed välislepingud, mille alusel väljastatakse tõendid/väljavõtted lihtsustatud korras – need ei nõua täiendavat tõestust apostillimise, legaliseerimise või tõlkimise näol.

Kui soovite dokumenti oma perekonnaseisuandmete tõendamiseks, saate uue korduva tõendi tellida e-rahvastikuregistri e-teenuses või esitades avalduse teile sobivale maakonnakeskuse kohalikule omavalitsusele või Eesti välisesindusele asukohariigis.

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi paberkandjal väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurotNotar väljastab rahvastikuregistri väljavõtteid, vaimulik korduvaid tõendeid ei väljasta.

Lisainfo

Perekonnaseisudokumendid

Perekonnaseisutoimingut tõendavad andmed rahvastikuregistris või nende andmete alusel väljastatud väljavõte. Sünni ja surma registreerimisel ning abielu ja lahutuse kinnitamisel väljastatakse avaldaja soovil esmane tõend tasuta. 

Sünni registreerimine

Eestis registreeritakse lapse sünd, kui laps on sündinud Eestis, lapse vanem elab Eestis või lapse vanemad on Eesti kodanikud.

Loe lähemalt

Surma registreerimine

Arst vormistab surmateatise elektroonselt, edastab info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.

Loe lähemalt

Abielu sõlmimine

Eestis sõlmib abielu vaimulik, notar või perekonnaseisuameti ametnik.

Loe lähemalt

Abielu lahutamine

Abielu saab lahutada maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses, Tallinnas perekonnaseisuametis või notari juures.

Loe lähemalt

Eksamigraafik 2021 II poolaastaks valla- ja linnavalitsuste ametnikele perekonnaseisuametniku õiguse saamiseks


Perekonnaseisuametniku eksamid 2021 aasta II poolaastal toimuvad järgmistel kuupäevadel Siseministeeriumis, aadressil Pikk 61, Tallinn algusega kell 10.00 või elektrooniliselt Moodle ja Skype vahendusel:

  • 17.08.2021
  • 21.09.2021
  • 02.11.2021
  • 14.12.2021

Avaldatud kuupäevad kehtivad nii uutele perekonnaseisuametnikele kui ka neile ametnikele, kelle õigused vajavad pikendamist.

Eksam koosneb perekonnaõiguse ja perekonnaseisutoimingute õiguslike aluste tundmise testist (edaspidi test), ülesande lahendamisest ja menetluse läbiviimisest rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas.

Eksami teoreetiline osa (test ja ülesande lahendamine) toimub Siseministeeriumi poolt avalikustatud kuupäeval.

Menetluse läbiviimine rahvastikuregistri menetlustarkvara testkeskkonnas toimub kohalikus omavalitsuses, kus perekonnaseisuametnik tööle asub. Menetluse läbiviimiseks saadetakse eksamil osalevale ametnikule lähteülesanded e-posti aadressile hiljemalt kell 10.00 praktilise ülesande lahendamise päeval. Peale ülesannete lahendamist saadab eksamil osalev ametnik menetlustoimikute numbrid kontrollimiseks eksamikomisjonile. Õiguste pikendamise eksam koosneb üldjuhul ainult testist ja kaasusülesande lahendamisest.

Eksamil osalemiseks peab perekonnaseisuasutus, kus perekonnaseisuametniku õigust taotlev isik peale eksamit perekonnaseisuametnikuna teenistusse asuda soovib (õiguste pikendamisel see asutus, kus ametnik tööd jätkab), esitama eksamikomisjonile kirjaliku avalduse, mis peab sisaldama järgmisi andmeid:
1) eksamil osaleja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
2) e-posti aadress ja telefoni number;
3) millisel kuupäeval eksamil osaleda soovitakse;
4) milliseid perekonnaseisutoiminguid ametnik tegema hakkab;
5) kinnitus selle kohta, et eksamil osaleja asub selles asutuses täitma perekonnaseisuametniku ülesandeid.
Avalduse esitav perekonnaseisuasutus võib esitada ühe avalduse ka mitme selles asutuses teenistusse asuva perekonnaseisuametniku kohta.
Eksamil osalemise avalduse esitamise tähtaeg on vähemalt 5 tööpäeva enne väljakuulutatud eksami toimumise kuupäeva.
Avaldus tuleb esitada digiallkirjaga kinnitatult (perekonnaseisuasutuse allkirjaõigusliku isiku allkiri) elektronposti aadressil info@siseministeerium.ee.
Eksamieelne koolitus toimub elektrooniliselt Moodle keskkonnas. Koolituse läbimine enne eksamit ei ole kohustuslik. Koolituse vajadusest palume teada anda esimesel võimalusel.

Kontakt

Karin Saan

rahvastiku toimingute osakonna nõunik

Viimati uuendatud 18.11.2021