Tule turvatunde loojaks!

Oleme oma valdkonna eksperdid ja poliitikakujundajad. Meie töötajad kujundavad ja viivad koos valitsemisala asutustega ellu poliitikaid sellistes olulistes valdkondades nagu sisejulgeoleku tagamine, avaliku korra kaitsmine ning piirivalve-, kriisireguleerimise, kodakondsuse, migratsiooni- ja päästevaldkonna arendamine. Samuti panustab meie meeskond kirikute ja kogudustega seonduvatesse valdkondadesse ning teeb rahvastikutoiminguid. Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 39 aastat, ligi 90 protsendil meie töötajatest on kõrgharidus.

Meie kõige olulisem vara on inimesed

Siseministeeriumis töötab ligi 200 inimest, koos valitsemisalaga pea 8000 inimest. Kokku moodustab see veerandi kõigist riigiasutuste teenistujatest. Seega oleme suurim tööandja riigisektoris.

Peame oluliseks oma inimeste igakülgset arendamist

Toetame töötajate soovi tööalaselt areneda ja ennast täiendada. Märkame tippspetsialistide juhipotentsiaali ja pakume neile tuge juhtimisoskuste lihvimisel. Samuti pakume töötajatele rohkelt põnevaid võimalusi liikuda ministeeriumi valitsemisala sees.

Meie inimeste töö- ja vaba aeg on tasakaalus

Soodustame oma töötajate sportimisvõimalusi, korraldame motiveerivaid ühisüritusi ning pakume võimalusi töö- ja pereelu ühildamiseks. Näiteks pakume oma inimestele võimalusi kaugtööks ning oleme ministeeriumisse sisustanud töötajate lastele lastetoa.

Meie inimeste lood

Tööpakkumised

Ministeeriumi töökuulutused leiab avaliku teenistuse veebist ja töövahendusportaalist CV Online. Osa ametikohti täidame sisekonkursside korras, et võimaldada töötajatel ja ametnikel ministeeriumi valitsemisala sees liikuda ning toetada seeläbi nende karjääri ja erialast arengut.

  Praktikavõimalused

  Praktikale on võimalik kandideerida üliõpilasel, kes:

  • on läbinud õppeaineid vähemalt ühe õppeaasta ainepunktide ulatuses;
  • valdab vabalt eesti keelt ja soovitavalt ka mõnd võõrkeelt;
  • oskab kasutada teksti- ja andmetöötlusprogramme;
  • tunneb huvi riigi ja avaliku teenistuse toimimise vastu.

  Saada oma praktikasoov!

  Siseturvalisuse juhtimispõhimõtted

  Juht mõistab valdkonda mõjutavaid protsesse ja lähtub ühiskonna vajadustest. Meie juhid on laia silmaringiga, süsteemsed ja uuendusmeelsed.

  Hea juht:

  • oskab näha siseturvalisuse seoseid teiste valdkondadega
  • suudab selgitada kohalike ja globaalsete trendide mõju valdkonnale
  • töötab välja kasutajakeskseid lahendusi
  • on avatud innovatsioonile ja muutuste elluviimisele
  • mõistab sihtrühmade probleeme ja vajadusi

  Juht mõistab oma osa siseturvalisuse valdkonna tervikpildis ja teeb eesmärkide elluviimiseks laiapõhjalist koostööd. Meie juhid on koostöömeelsed, tulemuslikud ja otsustusjulged.

  Hea juht:

  • omab eesmärkide saavutamiseks selget plaani
  • otsib teiste osapooltega aktiivselt koostöövõimalusi
  • kaasab laiapõhjaliselt sihtrühmi
  • julgeb otsustada ja vastutada
  • langetab otsuseid tõendus- ja faktipõhiselt
  • suudab kriitilistes olukordades tõhusalt tegutseda

  Juht kujundab usaldusliku ja motiveeriva töökeskkonna. Meie juhid on toetavad, lugupidavad ja inspireerivad.

  Hea juht:

  • püstitab meeskonnale selged eesmärgid
  • leiab igale inimesele parima võimaliku rakenduse
  • annab võimalusel inimestele eesmärkide elluviimiseks tegutsemisvabaduse
  • toetab meeskonnaliikmeid tulemuste saavutamisel
  • julgustab meeskonda katsetama uusi lähenemisi
  • annab tagasisidet viisil, mis aitab inimesi edasi

  Juht analüüsib pidevalt oma tegevust ja püüab kasvada paremaks juhiks. Meie juhid on ausad, uudishimulikud ja õppimisvõimelised.

  Hea juht:

  • oskab vastu võtta tagasisidet
  • suudab adekvaatselt hinnata oma tugevusi ja nõrkusi
  • tegeleb mitmekülgselt enesetäiendamisega
  • peab tähtsaks töö- ja eraelu tasakaalu
  • suhtleb ausalt ja avatult igas olukorras
  • on hea kuulaja

  Ministeeriumi koosseis ja palgaandmed

  Viimati uuendatud 29.10.2021