Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete töötlemine

ISIKUANDMETE VASTUTAV TÖÖTLEJA:

Siseministeerium
Pikk 61, 15065, Tallinn
telefon (+372) 612 5008
e-post: info@siseministeerium.ee
koduleht: www.siseministeerium.ee
andmekaitse ametnik: andmekaitse@siseministeerium.ee

VOLITATUD TÖÖTLEJA, KES HALDAB KA KODULEHTE:

Rahandusministeeriumi infotehnoloogia ja arenduskeskus
Lõõtsa 8 a, 11415 Tallinn
telefon: (+372) 671 3898
e-post: info@rmit.ee
koduleht: www.rmit.ee 
andmekaitsespetsialist: andmekaitse@rmit.ee

Isikuandmed ja nende töötlemise põhimõtted

Edasises on esitatud Siseministeeriumis isikuandmete töötlemise põhimõtted ja isiku õigused oma andmetega tutvumisel.

Isikuandmed on igasugune teave, mis võimaldab isikut tuvastada.
Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmete või nende kogumiga tehtav toiming.

Siseministeeriumi põhitegevuse käigus loodud ja saadud dokumendid registreeritakse elektroonilises dokumendihaldussüsteemis ning avalikustatakse Siseministeeriumi kodulehel avaliku dokumendiregistri kaudu.

Menetlustes isikutega võib koguneda isikuandmete eriliike, millele ligipääs ja mille töötlemine on kitsendatud. Siseministeeriumis on isikuandmete töötlemine tagatud viisil, et isiku eriliiki isikuandmete avalikuks tuleku tõenäosus on viidud miinimumini.

Siseministeerium ei väljasta ega edasta isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud, kui

 • selline kohustus tuleb õigusaktist,
 • see on vajalik taotluse lahendamiseks või
 • isik on andnud selleks nõusoleku.

Siseministeeriumi ümbrusesse ja hoone ootealale on turvakaalutlustel paigaldatud videovalve. Turvasalvestisi ei avalikustata ega edastata kolmandatele isikutele. Vajaduse korral tohib neid kasutada uurimisasutus uurimistoimingute läbiviimiseks.

Siseministeeriumisse sisenemiseks küsib valveametnik isikusamasuse tuvastamiseks ja läbipääsukaardi väljastamiseks isikut tõendavat dokumenti. Isikunimi, isikukood ja dokumendi number kantakse elektroonilisse andmekogusse, millele on juurdepääs ainult valveametnikel.

Kirjale, selgitustaotlusele, märgukirjale ja teabenõudele vastamine

Andmed Siseministeeriumiga peetava kirjavahetuse kohta on seaduse kohaselt kättesaadavad Siseministeeriumi kodulehel avalikus dokumendiregistris. Dokumendiregistri avaliku vaate põhjal ei ole füüsilist isikut võimalik tuvastada, avaldatud on üksnes initsiaalid.

Isikute taotlused ja pöördumised registreeritakse Siseministeeriumi elektroonilises dokumendihaldussüsteemis ning on tunnistatud piiratud juurdepääsuga teabeks. Isikute isikuandmeid hoitakse elektrooniliselt ministeeriumi dokumendihaldussüsteemis ning kasutatakse vaid tema pöördumisele vastamiseks. Kui isiku pöördumisele vastamiseks on lisainfo saamiseks vaja suhelda kolmanda osalisega, avaldatakse isikuandmeid vähimas vajalikus mahus.

Kui kolmas osaline soovib tutvuda isiku ja ministeeriumi vahel peetud kirjavahetusega tutvuda ja esitab vastava teabenõude, vaadatakse isiku päring üle ja otsustatakse, kas dokument on võimalik välja anda osaliselt või täielikult. Teabenõude korras dokumendi väljaandmisel kaetakse kinni isiku isiklikud kontaktandmed nagu e-posti või postiaadress või telefoninumber (va siis kui kirjavahetust peetakse juriidilise isiku või asutuse esindajana). Muus osas sõltub juurdepääsupiirangu tegemine dokumendi sisust. Dokumendile juurdepääsupiirangute alused on sätestatud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Hoolimata dokumendi juurdepääsupiirangust väljastatakse dokument asutusele või isikule, kellel on seadusest tulenev õigus sellega tutvuda (nt uurimisasutus, prokuratuur või kohus).

Kui ministeeriumile on saabunud isiku kiri, selgitustaotlus, märgukiri või teabenõue, millele vastamine kuulub teise asutuse pädevusse, edastatakse pöördumine sinna ning vastavast edastamisest teavitatakse isikut kirjalikult.

Isikutega peetavat kirjavahetust säilitatakse ministeeriumis üldjuhul viis aastat või õigusaktis sätestatud tähtaja saabumiseni. Pärast säilitustähtaja möödumist dokumendid või andmed hävitatakse.

Isiku õigused teda puudutava andmetöötluse suhtes

Isikul on õigus tutvuda enda kohta kogutud andmetega. Siseministeerium keeldub andmete väljastamisest üksnes juhul, kui see võib:

 • kahjustada teise isiku õigusi või vabadusi
 • kahjustada avaliku korra kaitset või riigi julgeolekut
 • takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Isikul on õigus isikuandmete esitamisel saada teada:

 • kes vastutab andmetöötluse eest;
 • millisel õiguslikul alusel ja mis eesmärgil neid töödeldakse;
 • kas isikuandmeid edastatakse kellelegi, sh kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, ning kust tuleb kohustus seda teha;
 • kui kaua isikuandmeid säilitatakse;
 • kas tema suhtes tehakse automatiseeritud otsus või profiilianalüüsi.

Kui andmed ei pärine isikult endalt, siis teda teavitatakse lisaks eeltoodud loetelule:

 • milliseid isikuandmeid töödeldakse,
 • kust need isikuandmed on pärit.

Isikul on õigus esitada oma isikuandmete töötlemise kohta vastuväide.

Isikut teavitatakse enne, kui tema andmeid kavatsetakse töödelda muul eesmärgil kui isikuandmeid algselt koguti.

Isikul on õigus nõuda

 • ebaõigete isikuandmete parandamist, kustutamist (va siis, kui neid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku võimu teostamiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks);
 • piirata isikuandmete töötlemist (va siis, kui neid töödeldakse juriidilise kohustuse täitmiseks, avaliku võimu teostamiseks või avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks),
 • et tema isikuandmete alusel ei tehtaks tema kohta automatiseeritud otsust,
 • võtta isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek tagasi (kui andemete töötlemine põhines nõusolekul).

Vastame taotlusele viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vastuse edastame eelkõige elektrooniliselt kuid ka muul taotluses märgitud viisil.

Põhjendamatus või korduvas taotluses toodut ei pea rahuldama samuti võib selle täitmise eest küsida mõistlikku tasu, arvestades taotluse rahuldamiseks kulunud halduskulu.

Kui isik leiab, et tema õigusi on põhjendamatult piiratud või rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtusse.

Tööle kandideerimine ja praktika

Ministeeriumisse tööle kandideerimisel koguneb kandidaatide kohta isikuandmeid, mida töötlevad selleks ettenähtud ametikohtadel töötavad teenistujad. Teistel ministeeriumi teenistujatel juurdepääs isikuandmetele puudub.

Kandidaatide isikuandmed kogunevad siis, kui ta esitab kandideerimisnõuetest tulenevaid dokumente, sealjuures:

 • lähtutakse kandidaadi enda avaldatud teabest ning avalikest allikatest;
 • eeldatakse, et kandidaadi poolt soovitajatena nimetatud isikutega võib Siseministeerium suhelda;
 • kandidaadil on õigus teada, milliseid andmeid on Siseministeerium tema kohta kogunud;
 • kandidaadil on õigus Siseministeeriumi kogutud andmetega tutvuda ning anda nende kohta selgitusi ja esitada vastuväiteid;
 • teiste kandidaatide andmeid ei avaldata;
 • mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse vaidlustamistähtaja jooksul (üks aasta);
 • kandidaatide andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud (sh  pädevad asutused) saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Samasuguseid põhimõtteid kohaldatakse ka praktikale soovijate kohta.

Isikuandmetega seotud rikkumine

Kui ministeeriumis on toimunud isikuandmetega seoses rikkumine, mis võib kujutada endast ohtu isiku õigustele ja vabadustele, võtame kasutusele meetmed, et rikkumine lõpetada ja edasised rikkumised ära hoida. Vormistame ka asjakohased dokumendid ja teavitame Andmekaitse Inspektsiooni.

Kui isikuandmetega seotud rikkumise tõttu võib tekkida isikule suur oht, siis teavitame ka isikut ennast, et ta ise võiks samuti võtta tarvitusele meetmeid, mis leevendaksid tekkinud olukorda.

Siseministeeriumi veebilehe külastamine

Kodulehe külastaja kohta kogutakse ja säilitatakse järgmised andmed:

 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadress (IP-aadress);
 • kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiteenuse pakkuja nimi ja aadress;
 • külastamise aeg (kellaaeg, kuupäev, aasta).

IP-aadresse ei seota inimest tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta. Andmeid säilitatakse üks aasta.

Viimati uuendatud 29.10.2021