Välisriigi dokumendid

Üldreeglina peavad välisriigi dokumendid, mida esitatakse Eestis perekonnasündmuse tõendamiseks olema kas legaliseeritud või apostillitud sõltuvalt riigist. Legaliseeritud peavad olema nende riikide dokumendid, kes ei ole ühinenud Välisriigi avaliku dokumendi legaliseerimise nõude tühistamise Haagi konventsiooniga: https://www.riigiteataja.ee/akt/78280.

Eesti on sõlminud muid välislepinguid, mis lihtsustavad veelgi nõudeid välisriigi dokumentidele. Õigusabilepingud on Eesti sõlminud Venemaa, Läti, Leedu, Poola ja Ukrainaga. Nende riikide perekonnasündmust tõendavad dokumendid ei pea olema legaliseeritud ega apostillitud.

CIEC tõend

Eesti on ühinenud CIEC-i (International Commission on Civil Status Conventions) perekonnaseisuaktide mitmekeelsete väljavõtete väljastamise 1976. aasta Viini konventsiooniga. Seega võib sellistesse riikidesse nagu Austria, Belgia, Bosnia, Bulgaaria, Cabo Verde, Hispaania, Holland, Horvaatia, Itaalia, Leedu, Luksemburg, Makedoonia, Moldova, Montenegro, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rumeenia, Saksamaa, Serbia, Sloveenia, Sveits ja Türgi esitada konventsioonikohast tõendit (antakse sünni, surma ja abielu kohta), mis on mitmekeelne ja mida ei pea seetõttu enam tõlkima ega apostillima.

Konventsiooni kohaselt väljastavad tõendeid Eestis maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused  ja Tallinna perekonnaseisuamet. Riigilõiv tõendi väljastamise eest on 10 eurot.
Konventsioonikohaseid tõendeid ei väljasta Eesti välisesindused välisriigis. Eesti ametiasutused tunnustavad konventsiooniosaliste (eelpool nimetatud) riikide väljastatud vastaval vormil antud tõendit ilma tõlke ja apostillimata.

Perekonnaseisudokumendid Eestist Soome ja Soomest Eestisse

Eestist Soome
Eestis väljaantud ingliskeelseid sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi, otsuse nimemuutmise kohta, abieluvõimetõendi ning rahvastikuregistri väljavõtte võib Soome esitada ilma apostillimata ja soome keelde tõlkimata.

Nimetatud dokumente väljastavad maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused (ka Tallinna perekonnaseisuamet) ja Eesti välisesindused. Riigilõiv tõendi väljastamise eest maakonnakeskuse kohalikus omavalitsuses ja Tallinna perekonnaseisuametis on 10 eurot, rahvastikuregistri väljavõte on tasuta. Eesti välisesinduses on perekonnaseisuandmete kinnitatud väljavõtte eest riigilõiv 20 eurot.

Soomest Eestisse
Eesti ametkonnad võtavad ilma tõlkimata ja apostillimata vastu järgmisi Soome poolt väljastatud ingliskeelseid dokumente:

 •     Soome rahvastikuregistri väljavõte;
 •     Soome evangeelse luteri kiriku või Soome ortodoksi kiriku liikmeregistri tõend;
 •     Soome abiellumise võimet kinnitav tõend.

Abielulahutuse tõend EL liikmesriiki

Kui Euroopa Liidu liikmesriiki (välja arvatud Taani) on vaja esitada abielu lahutust tõendav dokument, siis võib lahutuse kohta väljastada ka Brüssel II a määruse artiklis 39 sätestatud tõendi. Tõendi väljastab abielu lahutanud asutus. Kui tõendit soovitakse Eesti maavalitsuses lahutatud abielu kohta, siis väljastab tõendi asjaomase maavalitsuse asukohajärgne maakonnakeskuse kohalik omavalitsus.

Perekonnaseisuasutusele peab teatama, millisesse riiki tõend esitatakse.Tõendit väljastatakse paberkandjal ja tõendi eest tasutakse riigilõivu 10 eurot. Tõend kehtib koos eestikeelse esmase või korduva abielulahutuse tõendiga.

Samuti tunnustab Eesti ametiasutus Euroopa Liidu liikmesriigi pool Brüssel II a määruse kohaselt väljastatud vormikohast tõendit abielulahutuse kohta, mille tuleb lisada originaalkeelne lahutusotsus.

Euroopa Ühenduse liikmesriikide dokumentide legaliseerimisest loobumise konventsioon (Brüssel 1987)

Alates 19.09.2013 ei pea perekonnaseisusündmust tõendav dokument, mille on väljastanud Prantsusmaa, Belgia, Taani, Itaalia, Iirimaa või Läti, olema apostillitud. Samuti ei pea apostillima perekonnaseisudokumenti, mis esitatakse eelnimetatud riikidesse.

Perekonnaseisudokumendid EL liikmeriikide vahel

Alates 16.02.2019 kohaldus Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus EL 2016/1191, millega edendatakse kodanike vaba liikumist, lihtsustades teatavate avalike dokumentide Euroopa Liidu esitamise nõudeid.

Nimetatud õigusakti kohaldamine tähendab, et Euroopa Liidus on määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid ja nende kinnitatud ärakirjad, mille on väljastanud ühe liikmesriigi ametiasutus ja mis esitatakse teise liikmesriigi ametiasutusele, vabastatud igasugusest legaliseerimise ja apostillimise nõuetest.

Määruse kohaldamisalasse kuuluvad avalikud dokumendid, mille eesmärk on tõendada ühte või enamat järgmistest asjaoludest:

 • sünd;

 • elusolek;

 • surm;

 • nimi;

 • abielu, sealhulgas abieluvõime ja perekonnaseis;

 • abielulahutus, lahuselu või abielu kehtetuks tunnistamine;

 • registreeritud kooselu, sealhulgas registreeritud koosellu astumise võime ja registreeritud kooselu staatus;

 • registreeritud kooselu lõpetamine, lahuselu või registreeritud kooselu kehtetuks tunnistamine;

 • vanemlus;

 • lapsendamine;

 • alaline asukoht ja/või elukoht;

 • kodakondsus;

 • karistusregistrikande puudumine, tingimusel et liidu kodaniku kodakondsusjärgse liikmesriigi asutused väljastavad sellesisulisi avalikke dokumente.

Lisaks lihtsustab määrus tõlgetega seotud formaalsusi. Sellest tulenevalt ei või ühe EL Liikmesriigi ametiasutus nõuda tõlget teise EL liikmesriigi ametiasutuse poolt väljastatud ja määruse kohaldamisalasse kuuluvale avalikule dokumendile, mis on selle liikmeriigi ametlikus keeles, kus dokument esitatakse või mistahes muus keeles, mida liikmesriik on sõnaselgelt aktsepteerinud. Eesti perekonnaseisasutus aktsepteerib dokumente, mis on eestivene või inglise keeles või tõlgitud ühte nendest keeltest. Määrusest tulenevalt ei või tõlget nõuda ka juhul kui dokumendile on lisatud määrusekohane mitmekeelne standardvorm. Mitmekeelne standardvorm on perekonnaseisudokumendi tõlkimise abivahend.

Eestis väljastavad mitmekeelseid standardvorme maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused. Mitmekeelset standardvormi on võimalik lisada Eestis väljastatavale perekonnaseisudokumendile, millega soovitakse teises EL liikmesriigis tõendada sündielusolekutsurmaabieluabieluvõimetperekonnaseisu või elukohta. Riigilõiv paberkandjal mitmekeelse standardvormi väljastamise eest koos perekonnaseisudokumendiga on 20 eurot, elektrooniliselt 10 eurot.

Rohkem informatsiooni määruse kohta leiab Euroopa e-õiguskeskonna portaalist.

Viimati uuendatud 18.11.2021