Kampaaniad ja programmid

Tänapäeva ennetustöö keskendub positiivse käitumise edendamisele ja ühiskondliku vastutuse süvendamisele. See eeldab süsteemset koostööd teiste valdkondadega. Paljud eeldused turvalisuse kasvuks paiknevad haridus-, sotsiaal- ja noorsootöö-, rahvatervise- jt süsteemides. Mõistagi on tähtis roll ka politsei- ja piirivalveametil ning päästeametil.

Õpetajaraamat tervise ja ohutuse teemadel
 

Siseministeerium seisab hea selle eest, et lapsed ja noored näeksid enda rolli turvalise riigi loomisel. Päästeamet, maanteeamet, tehnilise järelevalve amet, tervise arengu instituut, politsei- ja piirivalveamet ja häirekeskus toetavad õpetajaid nende töös. Pakume selleks õpetajatele koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Tartu Ülikoolilt tellitud riiklike õppekavade läbiva teema „Tervis ja ohutus“ kõikidele kooliastmetele koostatud ohutuse teemasid koondavaid õpetajaraamatuid.

Asjatundjate koostatud ülesanded ja viited abistavad õpetajaid selles, kuidas tulemuslikult kujundada meie arusaamu ohutust käitumisest ja seda harjutada. Õpetajaraamatust leiab taustainfot ja õpiülesandeid õpilaste ennast ja teisi mitteohustava või kahjustava käitumise mõjutamiseks. Valitud teemasid, alates tervislikust toitumisest kuni hädaabikõne tegemiseni mistahes õnnetuse korral, on võimalik aine- ja klassiõpetajatel oma tundides käsitleda.

Tegemist on Siseturvalisuse arengukava 2015─2020 tegevusega, mis toetab riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus" rakendamise ajakohastamist.

Elektrooniliselt on riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ õpetajaraamatud leitavad e-Koolikotis

Spordil põhinev programm SPIN

Siseministeeriumi eestvedamisel ja partnerlusel alustas Heateo Sihtasutus 2013. aasta sügisel tööd, et tuua Eestisse kogukondlik ennetusprogramm Ühendkuningriigi näitel. Enam kui aastase töö tulemusel on Põhja-Tallinna ja Lasnamäe noortel vanuses 10–18 võimalik osaleda sporditegevustes läbi SPIN-programmi.

SPIN on spordil põhinev programm noortele, mis loob noortele täiendavad võimalused sisustada oma vaba aega, osaleda sporditegevuses ning omandada eluks vajalikke oskusi. SPIN-programmi eesmärgiks on aidata kaasa turvalisemate, tugevamate ja sidusamate kogukondade loomisele, pakkudes noortele võimalusi oma aja sisukaks kasutamiseks ning endas leiduva arengupotentsiaali täielikuks avamiseks. Peamise vahendina eesmärkide saavutamiseks kasutab SPIN jalgpalli kui enim sotsiaalseid ja kultuurilisi barjääre ületavat ning Eestis harrastatuimat spordiala.

SPIN-programmi viiakse kuni 2020 aastani läbi Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 vahenditest (kokku ligikaudu 1,3 miljonit eurot), millega on jõuab programm indikatiivselt 1000 nooreni.

Käitumisoskuste mäng ehk VEPA mäng
 

Siseministeeriumi toetusel ja Tervise Arengu Instituudi juhtimisel viiakse ellu käitumisoskuste mäng "Veel paremaks" ehk VEPA mäng.

Mängu eesmärk on luua klassis positiivne ja õppimisele suunatud õhkkond ning tunnustada õpilaste positiivset käitumist. See edendab sotsiaalset käitumist ja vähendab korrarikkumisi klassis.

Mängu metoodika on lihtne: lastele tehakse selgeks, milline on hea käitumine ja neid tunnustatakse selle eest. Ühtlasi moodustatakse meeskonnad, kus korda rikkuvad ja mitterikkuvad lapsed peavad tulemuste saavutamiseks omavahel koostööd tegema. Mängu viiakse läbi esimeste klasside laste seas, et ühtlustada koolivalmiduse taset, aidata õpilastel kooliga kohaneda ja õpetada neid reegleid järgima.

VEPA mäng on kasutusel näiteks sellistes riikides nagu Inglismaa, Holland, Belgia, Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Brasiilia.

Pikaajalised uuringud on näidanud, et käitumisoskuste mängu kasutamine aitab tõsta õppeedukust, vähendada koolist välja langemist, kuritegelikku käitumist, vaimse tervise probleeme, uimastite kuritarvitamist ja teisi riskikäitumisi. Eestis on VEPA juba 160 koolis ning selles on osalenud 11 200 õpilast.

Aastatel 2016–2018 viidi Eesti koolides kahe aasta pikkune uuring, et hinnata rakendatava VEPA metoodika mõju. Uuring viidi läbi juhuvalimi ja kontrollgrupiga. TAI teostatud uuringus osales 42 Eesti kooli ja 708 esimese klassi õpilast (umbes pooled neist sekkumis- ja pooled kontrollklassides).

Laste käitumise ja vaimse tervise kohta koguti andmeid kolmel ajaperioodil – enne sekkumist kooliaasta alguses, esimese ja teise kooliaasta lõpus. Andmeid koguti nii õpetajatelt, lastevanematelt kui ka lastelt.

Uuring näitas, et õpetajate poolt iga lapse kohta täidetud küsimustike alusel vähenesid VEPA metoodikat kasutanud klassides esimese kooliaasta lõpuks laste käitumise ning tähelepanu ja keskendumisega seotud raskused. Teise kooliaasta lõpuks kasvas positiivne mõju veelgi. Lisaks oli näha ka laste emotsionaalsete raskuste (nagu mure või hirmu tundmine) vähenemise ja eakaaslastega suhtlemise paranemise trendi. Kõige abistavam oli VEPA metoodika õpilastele, kellel esimese klassi alguses oli rohkem vaimse tervise raskusi.

VEPA mängu viidi kuni 2021. aastani läbi Euroopa Sotsiaalfondi 2014–2020 vahenditest. Selleks kasutatakse ligi 1 miljon eurot, mis tuleb riskikäitumise ennetamise, riskis olevate perede toetamise ning turvalise elukeskkonna arendamise meetmest.

Täpsemat infot VEPA mängu kohta leiab VEPA kodulehelt: www.vepa.ee

Noortele suunatud vägivalla ennetusprogramm „Expect Respect“
 

Siseministeeriumi toetusel ja Eesti seksuaaltervise liidu juhtimisel katsetatakse 2015.–2016. aastal uut noortele suunatud vägivallaennetuse programmi, mille eesmärgiks on vähendada paarisuhtevägivalda.

Uuringud näitavad, et paljud noored puutuvad kokku erinevat tüüpi vägivallaga. Samal ajal ei räägita neile sellest probleemist piisavalt, levinud on soostereotüübid ja vildakad hoiakud paarisuhete osas.

Mitmetes riikides pakutakse koolinoortele suunatud programme, mis on oma mõju lähisuhtevägivalla ennetamisel tõestanud. Noored on ennetuse seisukohalt parim sihtgrupp, sest nende suunamine läbi teadlikkuse tõstmise ja oskuste omandamise on tõhus just selles eluetapis, kus hakatakse looma paaris- ja peresuhteid. Selleks, et uus põlvkond kasvaks vägivallavabamaks, on vaja süsteemset ja koolisüsteemi integreeritud ennetustegevust nii poistele kui tüdrukutele.

2015. aastal katsetati teaduspõhist ennetusprogrammi „Expect Respect Teen Abuse Toolkit“, mis on suunatud 13-18- aastastele noortele ning sellega tõstetakse nende teadlikkust erinevatest hoiakutest ja uskumustest meeste ja naiste suhtes. See õpetab noori konflikte lahendama, vägivalda märkama ning abi otsima. Programm sisaldab nii eesti kui venekeelseid juhend- ja koolitusmaterjale, mida saavad õpetajad kasutada koolitundides. Ühtlasi pakutakse õpetajatele koolitusi ja juhendamist ning hinnatakse programmi tulemusi.

Kuivõrd programm näitas häid tulemusi Eestis, siis on Eesti Seksuaaltervise Liidu eestvedamisel ning Siseministeeriumi, Politsei-ja Piirivalveameti ja Haridus-ja teadusministeeriumi toel läbi viidud ennetusprogrammi koolitusi ning nendega jätkatakse ka tulevikus.

Turvalise planeerimise meetodite arendamine

Projekti eesmärk oli arendada turvalise planeerimise meetodeid ja tõsta spetsialistide oskusi selles valdkonnas.

Projekti tulemusel valmis turvalise planeerimise juhend, kust leiab soovitusi nii uusarenduste kui ka selle kohta, kuidas olemasolevaid maju ja piirkondi turvalisemaks muuta. Juhend on mõeldud politseinikele ja teistele ametkondadele, et aidata neil kujundada turvalisemat elukeskkonda.

Lisaks töötati välja Eesti turvalise hoone kontseptsioon. Selles on muuhulgas kirjeldatud turvalise hoone märgise väljastamise kord, kujundus ja juhiseid taotlejale.

Projekt kestis 1. detsembrist 2013 kuni 30. novembrini 2015. Osalesid partnerid Eestis, Lätist, Leedust ja Soomest. Projekti juhtis politsei- ja piirivalveamet, lisaks olid Eestis kaasatud siseministeerium, justiitsministeerium, sisekaitseakadeemia, MTÜ Eesti Naabrivalve, Eesti linnade liit ja Harju maavalitsus.

Projekti "Süütegude ennetusmeetodite arendamine ning uute kasutuselevõtt läbi turvalise elukeskkonna, sh teede ja tänavate kujundamise ja planeerimise" (HOME/2012/ISEC/AG/4000004321) kaasrahastati Euroopa Liidu kuritegevuse ennetamise ja kuritegevuse vastu võitlemise programmist.

STEP-programm

Siseministeeriumi toetusel ja Omanäolise Kooli Arenduskeskuse juhtimisel viiakse ellu STEP-programmi. STEP programmis osalevad noored vanuses 15-26, kes on marginaliseerumise ohus enda ebaseadusliku tegevuse tõttu ning kes soovivad tööle või õppima minna, kuid ise seda teha ei saa.

Programmi eesmärgiks on, et kõigil noortel oleks võimalus tööl käia ja ühiskonda panustada, ka neil, kes on varasemalt toime pannud õigusrikkumise.

STEP toob kokku noored ja vastutustundlikud tööandjad, õppeasutused, avaliku võimu esindajad ja kolmanda sektori organisatsioonid. Programm pakub omalt poolt platvormi, kus töötatakse välja igale osapoolele sobiv terviklahendus, mis aitab noorel leida sobiv töö- või õppekoht ning oma eluga õigeskuulekalt edasi minna.

STEP programm on loodud Taani Kuningriigis edukalt elluviidava „High Five“ programmi eeskujul, kohandades seda Eesti oludele. Noorte tööturule kaasamise programmi ehk STEP-programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi perioodi 2014-2020 vahenditest.

Täpsemat infot STEP-programmi kohta leiab nende kodulehelt: https://step.ee/

Viimati uuendatud 26.10.2021