Uimastiennetus

Narkootikumide tarvitamisega kaasnevad kahjud on Eestis endiselt tõsiseks ja kurnavaks probleemiks. Uimastite pakkumise ning nõudluse vähendamine on Siseministeeriumi valitsemisala oluliseks prioriteediks.

Olenemata sellest, et eluohtlike fentanüülide levik on märkimisväärselt pidurdunud ja narkoüledooside suremus Eestis on 20 aasta madalaimal tasemel, oleme Euroopa riikide seas esirinnas. Saame probleemide põhjuste ja tagajärgedega olla tulemuslikud üksnes tihedas koostöös erinevate ametkondade, ekspertide, vabaühenduste ning omavalitsustega.

Olukord täna:

 • Aastatel 2000–2020 suri Eestis narkootikumide üledoosi tõttu 1904 inimest.  
 • Veerand 16−64-aastastest inimestest on Eestis elu jooksul tarvitanud mõnda ebaseaduslikku uimastit.
 • Üle kolmandiku (38%) Eesti 15−16-aastastest kooliõpilastest on elu jooksul enda sõnul tarvitanud mõnda narkootilist ainet.
 • Eesti paistab teiste Euroopa riikidega võrreldes silma just noore ea poolest, millal esimest korda uimasteid proovitakse.
 • Eesti on esikohal noorte seas uute sünteetiliste narkootikumide proovimise poolest.

Allikas: Narkomaania olukord Eestis 2020.
Tervise Arengu Instituut.

Uimastiennetuse valitsuskomisjon
 

Koostegutsemise tugevdamiseks moodustasime 2012. aasta aprillis siseministri juhitava Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjoni, mille eesmärk on kõige kõrgemal riiklikul tasemel strateegiliselt koordineerida nii ennetust kui ka narkoainete pakkumise vähendamist ning siduda ühise eesmärgi nimel tervikuks kõigi asjaomaste jõud.

Valitsuskomisjoni teenindab ekspertidest koosnev töörühm, mille ülesandeks on tagada ajakohane ja teaduspõhine info valdkonna hetkeolukorrast, vajadustest ja lahendustest ning toetada seeläbi komisjoni otsuste elluviimist.

Komisjoni peamisteks ülesanneteks on:

 • narkovaldkonna strateegiliste eesmärkide ja prioriteetide seadmine;
 • narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seotud tegevuste järjepidev seire ja hindamine;
 • ettepanekute tegemine valitsusele narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seonduvate probleemide lahendamiseks;
 • uimastite tarbimise vähendamisele suunatud meetmete ja tegevuste koordineerimine ning rakendusplaanide heakskiitmine;
 • valitsuse nõustamine narkomaania ennetamise ja tõkestamisega seotud küsimuste lahendamisel.

Valitsuskomisjoni loomise kohta käiv info, täpsed ülesannete kirjeldused, komisjoni liikmete nimekirja ning komisjoni õigused on kirjas Vabariigi Valitsuse korralduses nr 164 "Uimastiennetuse valitsuskomisjoni moodustamine".

Eesti narkopoliitika aastani 2030

Eesti narkopoliitika aastani 2030 on strateegiline dokument, milles on sõnastatud Eesti kõige olulisemad narkovaldkonna sihid, mille saavutamise nimel järgmised kümme aastat ühiselt tegutseda.

Narkopoliitika kinnitas Vabariigi Valitsuse uimastiennetuse komisjon 21.06.2021. Dokument on koostatud komisjoni eksperttöörühma juhtimisel, kes kaasas asjasse puutuvad riigiasutused, huvirühmad, narkootikumide tarvitajate eestkõnelejad ja teised. Koostamisel võeti aluseks Eesti uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamatu 2014–2018 lõpphindamise raportis esitatud järeldused ja ettepanekud.

Poliitika koostamisse olid kaasatud: Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, Justiitsministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tervise Arengu Instituut, Sotsiaalkindlustusamet, Politsei- ja Piirivalveamet, Prokuratuur, Maksu- ja Tolliamet, Ravimiamet, Eesti Haigekassa, Tallina Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Eesti psühhotroopsete ainete tarvitajate ühing “LUNEST”, Eesti Vaimse Tervise ja Heaolu Koalitsioon, Eesti Linnade- ja Valdade Liit, Maakondlikud arenduskeskused.

Peamised lähtekohad Eesti narkopoliitika loomisel

 • Eesti narkopoliitika on ambitsioonikas ja julgeb järgmisel kümnel aastal keskenduda probleemidele, mille lahendamine ei ole lihtne. Selleks on dokumendis sõnastatud Eesti narkopoliitika eesmärgid julgelt ja konkreetselt nii, et need kõnetaks ja inspireeriks tegutsema.

 • Narkopoliitika on valdkondadeülene prioriteet. Eesmärkide saavutamiseks on vaja valitsusasutuste ühiseid pingutusi, üksinda häid tulemusi ei saavuta. Selleks on dokumendis lepitud kaasatud asutustega kokku viis suurt muutust, mille suunas ühiselt liigutakse.

 • Narkopoliitika elluviimiseks peab tegema senisest edukamat huvikaitset, et tagada avalikkuse toetus ja otsustajate valmisolek narkopoliitika sihid täita. Selleks et see kõnetaks laiemat ringi avalikkust ja oleks kõigile arusaadav, on dokument koostatud võimalikult konkreetse ja kompaktsena.

Dokumendis kirjapandud kokkulepped on aluseks narkovaldkonna tegevuste ja nende elluviimiseks vajalike ressursside planeerimisel. Dokumendis esitatud põhimõtted on täitmiseks eelkõige riigiasutustele, kuid eesmärkide saavutamine eeldab tihedat koostööd kõigi huvirühmadega.

OLULISED PÕHIMÕTTED

 • Hoolime ja märkame, et jõuda põhjusteni võimalikult vara ja hoida ära probleemide teket.
 • Narkootikumide tarvitaja on abi vajav inimene. Toetus ja abi on kättesaadavad ning abi otsimine normaalsus.
 • Kõik tarvitajad ei ole võimelised või ei soovi narkootikumide tarvitamisest loobuda. Toetame ka nende tervise ja elu hoidmist.
 • Õiguskaitsjate esmane eesmärk on toetada narkootikumide tarvitaja vajaliku teenuseni jõudmist
 • Teenused ja sekkumised on kasutajakesksed, tõenduspõhised ja nende tulemuslikkust hinnatakse.

 

Viimati uuendatud 26.10.2021