Rahvastikuregistri menetlustarkvara kasutamise üldtingimused

Üldtingimused.

1. ÜLDSÄTTED
1.1. Rahvastikuregistri menetlustarkvara kasutamise üldtingimuste (edaspidi: üldtingimused) eesmärk on täpsustada Kasutaja õigusi ja kohustusi rahvastikuregistri andmete töötlemisel.
1.2. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
1.3. Üldtingimused on Siseministeeriumi (edaspidi: vastutav töötleja) rahvastikuregistri (edaspidi RR) andmetele juurdepääsu otsustamise haldusakti lahutamatu osa.
1.4. Vastutaval töötlejal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kasutajale ette vähemalt üks kuu.
1.5. Lisaks üldtingimustele juhinduvad vastutav ja Volitatud töötleja ning Kasutaja rahvastikuregistri seadusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitset reguleeritavatest õigusaktidest ja teistest seda valdkonda reguleerivatest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest.

2. MÕISTED
Üldtingimustes käsitletavad mõisted:
2.1. Volitatud töötleja- Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.
2.2. Kasutaja – püsijuurdepääsuga andmetöötleja, kellele on Haldusaktiga antud juurdepääs RR-i andmetele.
2.3. Andmete töötleja – Kasutaja poolt volituse saanud isik, kellele on antud RR-i andmetele juurdepääsuõigused ning teostatud vajalik väljaõpe.
2.4. Haldusakt – vastutava töötleja otsus, millega antakse juurdepääs RR-i andmetele ning sätestatakse RR-i andmete töötlemise eesmärgid, viis ja tähtajad.
2.5. Juurdepääsu menetlemise infosüsteem (edaspidi lühendatult JMI)- RR-i andmetele juurdepääsu taotlemise ja menetlemise infosüsteem.
2.6. Kohtvõrk – Kasutaja või Volitatud töötleja täieliku kontrolli all olev arvutivõrk.
2.7. Rike – takistus töös, mis tuleneb RR-i töö kindlustamiseks vajaliku riist- või tarkvarast või andmesidevahenditest ning mille kõrvaldamisega Kasutaja omal jõul ega Volitatud töötleja juhiste abil toime ei tule.
2.8. Tõrge – Kasutaja töös esinev takistus, mis on ületatav Volitatud töötleja juhiste  abil.
2.9. Töökoht – Kasutaja arvuti, mille kaudu toimub Vahendi abil RR-i andmetele juurdepääs.
2.10. Vahend – RR-i andmete töötlemist võimaldav tarkvara.

3. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
3.1. Kasutajal on õigus:
3.1.1.töödelda RR-i andmeid rahvastikuregistri seaduses sätestatud viisil;
3.1.2. teha RR-s olevate andmete kohta päringuid Kasutajale seadustega pandud ülesannete täitmiseks;
3.1.3. saada andmeid Andmete töötleja tehtud päringute kohta näidatud ajaperioodide lõikes.
3.2. Kasutaja on kohustatud:
3.2.1. esitama Volitatud töötlejale õigusaktides loetletud andmed;
3.2.2. tagama oma Kohtvõrgus isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitset reguleerivatele õigusaktidele;
3.2.3. tagama, et Andmete töötlejat on teavitatud kohustusest hoida saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud RR-i andmeid ja teavet andmekaitse abinõude kohta, kusjuures saladuses hoidmise kohustus jätkub ka pärast töö- või teenistussuhte lõppemist; 
3.2.4. tagama, et Andmete töötleja on teavitatud kohustusest töödelda RR-i andmeid vastavuses õigusaktidega;
3.2.5. tegema päringuid vastavalt Haldusaktis esitatud tingimustele;
3.2.6. teavitama viivitamatult Volitatud töötlejat RR-s olevatest ebaõigetest, puudulikest või kaheldava õigsusega andmetest;
3.2.7. teavitama viivitamatult JMI-i vahendusel kõikidest muudatustest andmete töötlejate loetelus ja Kasutaja esindaja vahetumisest;
3.2.8. kindlustama, et RR-i andmetele pääsevad juurde vaid Andmete töötlejad;
3.2.9. koheselt teatama Volitatud töötlejat andmetöötleja juurdepääsu vajaduse lõppemisest;
3.2.10. tagama tema poolt RR-i kantud andmete vastavuse alusdokumentide andmetele;
3.2.11. parandama viivitamatult ebaõiged andmed, et need vastaksid alusdokumentide andmetele;
3.2.12. viivitamatult teavitama Volitatud töötlejat, kui Kasutajal ei ole võimalik ise ebaõigeid andmeid parandada;
3.2.13. kõrvaldama Tõrked oma vastutusala piires;
3.2.14. järgima isikuandmete töötlemise nõudeid ja kasutama isikuandmete kaitse abinõusid;
3.2.15. hoidma korras Kohtvõrku ning andmeside ühendust ja järgima infoturbe nõudeid;
3.2.16. vastama vastutava või Volitatud töötleja järelepärimisele RR-i andmete andmise kohta kolme tööpäeva jooksul järelepärimise saamisest arvates;
3.2.17. teatama viivitamatult Volitatud töötlejale andmete andmisel tekkinud takistustest.

4. VASTUTAVA TÖÖTLEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.2. Vastutaval töötlejal on õigus:
4.2.1. jälgida Kasutaja teostatud päringuid RR-s ning andmete kandmist RR-i või andmete edastamist Volitatud töötlejale;
4.2.2. esitada Kasutajale järelepärimisi andmete töötlemise seaduslikkuse kohta.
4.3. Vastutav töötleja on kohustatud juhendama Kasutajat metoodiliselt.

5. VOLITATUD TÖÖTLEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
5.1. Volitatud töötleja on õigus:
5.1.1. katkestada Kasutaja ühendus RR-ga vältimatute tööde korral. Planeeritud katkestustest on Volitatud töötleja kohustatud Kasutajat teavitama vähemalt üks tööpäev ette elektronposti teel, teatades katkestuse alguse ja eeldatava kestuse;
5.1.2. jälgida Kasutaja RR-s teostatud päringuid ainult RR kasutamise otstarbekuse tagamiseks.
5.2. Volitatud töötleja on kohustatud:
5.2.1. teavitama Kasutajat uutest RR-s kasutusele võetavatest tarkvara versioonidest ning juhendama tarkavara kasutamisel lähtudes infosüsteemi võimalustest ja kehtivatest õigusaktidest;
5.2.2. juhendama Kasutajat RR andmete kasutamisel;
5.2.3. mitte avaldama teavet Kasutaja tehtud päringute kohta, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud seadusega;
5.2.4. tagama pideva juurdepääsu RR-le (välja arvatud üldtingimuste punktis 5.1.1. nimetatud juhtudel) ning kõrvaldama viivitamatult kõik Rikked;
5.2.5. teavitama koheselt Kasutajat RR-s või Volitatud töötleja renditavates andmeside ühendustes sellise Rikke ilmnemisest, mis teeb võimatuks RR menetlustarkvara kasutamise.

6. ANDMETELE JUURDEPÄÄSU KORRALDAMINE JA TEHNILINE TUGI
6.1. Kasutaja kohustub kasutama RR andmetele juurdepääsuks ainult Vahendit.
6.2. Tehnilist tuge antakse eesti keeles tööpäeval kell 08.15-17.00. Riigipühale vahetult eelneva tööpäeva lühendamise korral lüheneb tehnilise toe andmise aeg töölepingu seaduses sätestatud tundide võrra.
6.3. Kui Rikke kõrvaldamine sõltub Volitatud töötlejast, teatab Volitatud töötleja ühe tunni jooksul Rikke avastamisest selle kõrvaldamise võimalustest ja tähtajast.

7. INFOTURVE
Volitatud töötleja tagab infoturbe Volitatud töötleja kehtestatud andmekaitse ja infoturbealaste nõuete ja töökorraldusega ning Vahendi infoturbega.

8. JUURDEPÄÄSU LAIENDAMINE, PIIRAMINE NING PÄRINGUTE ARVESTAMINE
8.1. Vahendit kasutava Andmete töötleja lisamine:
8.1.1. Kasutaja esitab tarbetu viivituseta JMI kaudu uue Andmete töötleja andmed;
8.1.2. Volitatud töötleja teatab väljaõppe päeva. Väljaõpe viiakse läbi vastavalt vajadustele;
8.1.3. Volitatud töötleja paigaldab vajadusel Andmete töötleja Töökohale Vahendi klienditarkvara.
8.2. Andmete töötleja RR-i andmetele juurdepääsõiguste muutmine:
8.2.1. Andmete töötleja RR-i andmetele juurdepääsuõiguste muutmiseks teeb Kasutaja Vastutavale töötlejale JMI-s ettepaneku Andmete töötleja õiguste muutmiseks. Ettepanek peab sisaldama Andmete töötleja eesnime, perekonnanime ja isikukoodi, põhjendatud teavet tema õiguste laiendamise või piiramise kohta ning vajadusel muudatuste jõustumise kuupäeva;
8.2.2. Volitatud töötleja on kohustatud tegema muudatused Andmete töötleja kasutajaõigustes või teatama kuupäeva, millal see tehakse.
8.3. Vahendit kasutavalt Töökohalt tehtud päringute arvestamine:
8.3.1. Töökohal tehtud päringud fikseeritakse tarkvaraliselt päringu parameetritena RR-s;
8.3.2. üheks päringuks loetakse pärast päringuparameetrite sisestamist isikuandmete otsimist võimaldavale nupule vajutamist, sõltumata päringu tulemusena saadavate vastuskirjete arvust;
8.3.3. Volitatud töötleja on kohustatud Kasutaja nõudmisel Kasutajale väljastama kolme tööpäeva jooksul aruandeid Kasutaja Andmete töötleja teostatud päringute kohta.

9. RR ANDMETELE JUURDEPÄÄSUÕIGUSTE KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
9.1. RR-i andmetele juurdepääsuõigused kehtivad kuni Haldusaktis sätestatud juurdepääsuõiguste kehtivuse tähtaja möödumiseni või Haldusakti kehtetuks tunnistamiseni.
9.2. Vastutav töötleja tunnistab Haldusakti kehtetuks:
9.2.1. Kasutaja taotluse alusel 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates;
9.2.2. Vastutava töötleja enda algatusel teatades Kasutajale kehtetuks tunnistamisest ette 30 päeva.
9.3. Vastutav töötleja võib Haldusakti ilma punktis 9.2.2. sätestatud ette teatamiseta kehtetuks tunnistada  järgmistel juhtudel:
9.3.1. isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide, avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse korduv rikkumine või ühekordne rikkumine, mis seisnes Kasutaja poolt andmete kaitse nõuete eiramises või millega põhjustati andmete sattumine isikute kätte, kellel pole õigust neid andmeid omada või
9.3.2. Haldusakti täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine pärast vastutava töötleja ettekirjutust või
9.3.3. andmete kaitse või andmete töötlemise kvaliteedi parandamise eesmärgil vastutava töötleja tehtud Haldusakti muutmise ettepanekuga mittenõustumine või
9.3.4. Andmekaitse Inspektsiooni otsuse alusel lõpetada Kasutaja õigused RR andmetele juurdepääsuks andme kaitse nõuete täitmata jätmise või mittekohase täitmise tõttu, millega võimaldatakse andmete sattumine isikute kätte, kellel pole õigust andmeid omada.
9.4. Juurdepääs RR andmetele punktis 9.3. toodud alusetel lõpetatakse Haldusaktis nimetatud kuupäeval.

Viimati uuendatud 18.11.2021