Rahvastikuregistri ametnikuportaali ja X-tee üldtingimused

Üldtingimused.
1. ÜLDSÄTTED
1.1. Rahvastikuregistri ametnikuportaali ja X-tee kasutamise üldtingimuste (edaspidi: üldtingimused) eesmärk on täpsustada Kasutajate õigusi ja kohustusi rahvastikuregistri andmete töötlemisel.
1.2. Üldtingimused kehtivad kõikidele Kasutajatele.
1.3. Üldtingimused on Siseministeeriumi (edaspidi vastutav töötleja) rahvastikuregistri (edaspidi RR) andmetele juurdepääsu otsustamise haldusakti lahutamatu osa.
1.4. Vastutaval töötlejal on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta, teatades sellest Kasutajale ette vähemalt üks kuu.
1.5. Lisaks üldtingimustele juhinduvad Vastutav töötleja ja Volitatud töötleja ning Kasutaja rahvastikuregistri seadusest, avaliku teabe seadusest, isikuandmete kaitset reguleeritavatest õigusaktidest ja teistest seda valdkonda reguleerivatest seadustest ning nende alusel antud õigusaktidest.

2. MÕISTED
Üldtingimustes käsitletavad mõisteid:
2.1. Volitatud töötleja- Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.
2.2. Kasutaja – püsijuurdepääsuga andetöötleja, kellele on Haldusaktiga  antud juurdepääs RR-i andmetele.
2.3. Andmete töötleja – Kasutaja poolt volituse saanud isik, kellele on antud RR-i andmetele juurdepääsuõigused.
2.4. Haldusakt – vastutava töötleja otsus, millega antakse juurdepääs RR-i andmetele ning sätestatakse RR andmete töötlemise eesmärgid, viis ja tähtajad.
2.5. Juurdepääsu menetlemise infosüsteem (edaspidi lühendatult JMI)- RR-i andmetele juurdepääsu taotlemise ja menetlemise infosüsteem.
2.6. Kohtvõrk – Kasutaja või Volitatud töötleja täieliku kontrolli all olev arvutivõrk.
2.7. Rike – takistus töös, mis tuleneb RR töö kindlustamiseks vajaliku riist- ja tarkvarast ning andmesidevahenditest ning mille kõrvaldamisega Kasutaja omal jõul ega Volitatud töötleja juhiste abil toime ei tule.
2.8. Tõrge – Kasutaja töös esinev takistus, mis on ületatav Volitatud töötleja juhiste abil.
2.9. Töökoht – Kasutaja arvuti, mille kaudu toimub Vahendi abil RR andmetele juurdepääs.
2.10. Vahend – RR andmete töötlemist kindlustav riigiportaali keskkond või X-tee keskkond vastavalt sellele kumba keskkonda kasutatakse.
2.11. Ametnikuportaal- riigiportaali eesti.ee veebikeskkond, kust leiab avalikke e-teenuseid ja informatsiooni riigiga seotud toimingute kohta.
2.12. X-tee − on tehniline ja organisatsiooniline keskkond, mis võimaldab turvalist ja tõestusväärtust tagavat internetipõhist andmevahetust riigiasutuste vahel ja erasektoriga.
2.13 Automaatmasspäring - X-tee kaudu RR-is olevate andmete kohta tehtav päring, millega saadakse andmed rohkem kui ühe inimese kohta korraga ja mille tegemise eesmärk on eelkõige kasutaja andmekogu andmete asjakohasus, õigsus ja ajakohastatus.

3. KASUTAJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED
3.1. Kasutajal on õigus:
3.1.1. töödelda RR-i andmeid rahvastikuregistri seaduses sätestatud viisil;
3.1.2. teostada RR-s olevate andmete kohta päringuid Kasutajale Haldusaktis nimetatud eesmärkide täitmiseks;
3.1.3. saada andmeid Andmete töötlejate poolt tehtud päringute kohta näidatud ajaperioodide lõikes.
3.2. Kasutaja on kohustatud:
3.2.1. tagama oma Kohtvõrgus isikuandmete kaitse vastavalt isikuandmete kaitset  reguleerivatele õigusaktidele;
3.2.2. teavitama viivitamatult Volitatud töötlejat RR-s esinenud ebaõigetest, puudulikest või kaheldava õigsusega andmetest;
3.2.3. kindlustama, et RR-i andmetele pääsevad juurde vaid Andmete töötlejad;
3.2.4. pidama Andmete töötlejatele antud juurdepääsuõiguste arvestust;
3.2.5. järgima X-tee andmevahetusprotokolli sõnumite struktuuri ning tagama, et päringu tegemisel teenuse sisendit kandva sõnumi päis sisaldaks kindlasti komponendi ühe elemendina Andmete töötleja (teenuse Kasutaja) isikukoodi või automatiseeritud päringute puhul väärtust EE11111111111. Mitme infosüsteemi kasutamisel võib iga infosüsteemi jaoks määrata erineva päringuväärtuse vahemikust EE11111111112–EE11111111119;
3.2.6. päringute integreerimisel oma infosüsteemi järgima infosüsteemidele ja adapterserveritele kehtestatud nõudeid ning isikuandmete kaitset reguleerivates õigusaktides sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid;
3.2.7. tagama, et Andmete töötlejat on teavitatud kohustusest hoida saladuses talle tööülesannete täitmisel teatavaks saanud RR-i andmeid ja teavet andmekaitse abinõude kohta, kusjuures saladuses hoidmise kohustus jätkub ka pärast töö- või teenistussuhte lõppemist;
3.2.8. tagama, et Andmete töötlejat on teavitatud kohustusest töödelda RR andmeid vastavuses õigusaktidega;
3.2.9. mõistliku aja jooksul teavitama vastutavat töötlejat Kasutaja esindaja vahetumisest, kes omakorda annab sellest teada Volitatud töötlejale;
3.2.10. määrama isiku, kes annab Andmete töötlejatele juurdepääsuõigusi Ametnikuportaali kasutamiseks;
3.2.11. tagama, et Andmete töötleja hoiab saladuses tööülesannete täitmisel teatavaks saanud isikuandmeid;
3.2.12. tegema päringuid vastavalt RR andmetele juurdepääsu otsustamise Haldusaktis esitatud tingimustele;
3.2.13. kõrvaldama Tõrked oma vastutusala piires;
3.2.14. järgima isikuandmete töötlemise nõudeid ja kasutama isikuandmete kaitse abinõusid;
3.2.15. hoidma korras oma Kohtvõrku ning andmeside ühendust ja järgima infoturbe nõudeid;
3.2.16 tegema automaatmasspäringuid väljaspool tööaega (soovituslik aeg 17:30 – 22:00);
3.2.17 mitte tegema korraga paralleelselt üle kahe automaatmasspäringu (st et järgmine käivitub kohe pärast eelmise valmimist).

4. VASTUTAVA TÖÖTLEJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
4.1. Vastutaval töötlejal on õigus:
4.1.1. jälgida Kasutaja teostatud päringuid RR-is;
4.1.2. esitada Kasutajale järelepärimisi päringute kasutamise seaduslikkuse ja Andmete töötlejatele antud juurdepääsuõiguste kohta;
4.2. Vastutav töötleja on kohustatud juhendama Kasutajat metoodiliselt.

5. VOLITATUD TÖÖTLEJA ÕIGUSED, KOHUSTUSED JA VASTUTUS
5.1. Volitatud töötlejal on õigus:
5.1.1. katkestada Kasutaja ühendus RR-ga vältimatute tööde korral. Planeeritud katkestustest on volitatud töötleja kohustatud Kasutajat teavitama vähemalt üks tööpäev ette elektronposti teel, teatades katkestuse alguse ja eeldatava kestuse;
5.1.2. jälgida Kasutaja RR-s teostatud päringuid ainult RR kasutamise otstarbekuse tagamiseks.
5.2. Volitatud töötleja on kohustatud:
5.2.1. juhendama  Kasutajat RR andmete kasutamisel;
5.2.2. mitte avaldama teavet Kasutaja tehtud päringute kohta, välja arvatud juhul, kui see on ette nähtud seadusega;
5.2.3. tagama pideva juurdepääsu RR-i andmetele (välja arvatud käesolevas üldtingimuste punktis 5.1.1 nimetatud juhtudel) ning kõrvaldama viivitamatult kõik rikked;
5.2.4. teavitama koheselt Kasutajat RR-s või Volitatud töötleja renditavates andmeside ühendustes sellise Rikke ilmnemisest, mis teeb võimatuks RR kasutamise;
5.2.5. hoidma korras tema mõjualas asuvad andmeside ühendused.

6. RR ANDMETELE JUURDEPÄÄSU KORRALDAMINE JA TEHNILINE TUGI
6.1. Kasutaja kohustub kasutama andmetele juurdepääsuks ainult Vahendit.
6.2. Tehnilist tuge antakse eesti keeles tööpäeval kell 08.15-17.00. Riigipühale vahetult eelneva tööpäeva lühendamise korral lüheneb tehnilise toe andmise aeg töölepingu seaduses sätestatud tundide võrra.
6.3. Kui Rikke kõrvaldamine sõltub Volitatud töötlejast, teatab Volitatud töötleja ühe tunni jooksul rikke avastamisest selle kõrvaldamise võimalustest ja tähtajast.

7. RR ANDMETELE JUURDEPÄÄSU MAKSUMUS
7.1. RR andmete juurdepääsu maksumus andmete saamisel avalike ülesannete täitmiseks kaetakse Siseministeeriumile RR-i pidamiseks ettenähtud  eelarvest.
7.2. RR andmetele juurdepääsu maksumus andmete saamisel vajadusteks, mis pole seotud avalike ülesannete täitmisega, määratakse rahvastikuregistri seaduse alusel kehtestatud valdkonna eest vastutava ministri määrusega.

8. JUURDEPÄÄSU LAIENDAMINE, PIIRAMINE NING PÄRNGUTE  ARVESTAMINE
8.1. Vahendit kasutava Andmete töötleja lisamise ja isiku andmete töötlemise õigusest ilmajätmise teostab Kasutaja.
8.2. Vahendit kasutavalt Töökohalt tehtud päringute arvestamine:
8.2.1. Töökohalt tehtud päringud fikseeritakse tarkvaraliselt päringu parameetritena RR-s;
8.2.2. üheks päringuks loetakse pärast päringuparameetrite sisestamist isikuandmete otsimist võimaldavale nupule vajutamist, sõltumata päringu tulemusena saadavate vastuskirjete arvust;
8.3. Volitatud töötleja on kohustatud Kasutaja nõudmisel Kasutajale väljastama kolme tööpäeva jooksul, kuid mitte rohkem kui kord kuus, aruandeid Kasutaja Andmete töötlejate tehtud päringute kohta.
8.4 Vastutava töötleja loal võib volitatud töötleja peatada ajutiselt  kasutaja juurdepääsu rahvastikuregistri andmetele, kui sellega takistatakse tahtlikult või tahtmatult RR-i toimimist. Samuti, kui on tuvastatud RR teenustele olulise koormuse tekitamist, mille tõttu väheneb oluliselt RR teenuste käideldavus ning kui sellega takistatakse (märgatavalt) teistele kasutajatele pakutavate RR teenuste kvaliteeti.

9. RR ANDMETELE JUURDEPÄÄSUÕIGUSTE KEHTIVUS JA LÕPETAMINE
9.1. RR andmetele juurdepääsuõigused kehtivad kuni Haldusaktis sätestatud juurdepääsuõiguste kehtivuse tähtaja möödumiseni või Haldusakti kehtetuks tunnistamiseni.
9.2. Vastutav töötleja tunnistab Haldusakti kehtetuks ja/või lõpetab juurdepääsu rahvastikuregistri andmetele:
9.2.1. Kasutaja taotluse alusel 30 päeva jooksul taotluse esitamisest arvates;
9.2.2. Vastutava töötleja enda algatusel teatades Kasutajale kehtetuks tunnistamisest ette 30 päeva.
9.3. Vastutav töötleja võib Haldusakti ilma punktis 9.2.2. sätestatud ette teatamiseta kehtetuks tunnistada  järgmistel juhtudel:
9.3.1. isikuandmete kaitset reguleerivate õigusaktide, avaliku teabe seaduse, rahvastikuregistri seaduse korduv rikkumine või ühekordne rikkumine, mis seisnes Kasutaja poolt andmete kaitse nõuete eiramises või millega põhjustati andmete sattumine isikute kätte, kellel pole õigust neid andmeid omada või
9.3.2. Haldusakti täitmata jätmine või mittenõuetekohane täitmine pärast Vastutava töötleja ettekirjutust või
9.3.3. andmete kaitse või andmete töötlemise kvaliteedi parandamise eesmärgil vastutava töötleja tehtud Haldusakti muutmise ettepanekuga mittenõustumine või
9.3.4. Andmekaitse Inspektsiooni otsuse alusel lõpetada Kasutaja õigused RR andmetele juurdepääsuks andme kaitse nõuete täitmata jätmise või mittekohase täitmise tõttu, millega võimaldatakse andmete sattumine isikute kätte, kellel pole õigust andmeid omada.
9.4 Juurdepääs RR andmetele punktis 9.3. toodud alusetel lõpetatakse Haldusaktis nimetatud kuupäeval.

Viimati uuendatud 18.11.2021