Euroopa Liidu Nõukogu töögrupid

Eesti seisukohad peavad olema Euroopa Liidu Nõukogu töögruppides hästi esindatud ja kaitstud, sest rohkem kui kaks kolmandikku ehk umbes 70 protsenti nõukogus arutlusel olevate eelnõude ja dokumentide tekstist lepitakse kokku töögruppides ja erikomiteedes.

Umbes 10-15 protsendi osas saavutatakse kokkulepped nõukogu tööd ette valmistavas alaliste esindajate komitees (Coreper, Comité des Représentants Permanents) ning ülejäänud 10-15 protsendi osas nõukogu istungitel. Töögruppides osalevad Siseministeeriumi ja selle haldusala ametnikud, keda toetavad siseküsimuste nõunikud Eesti alalises esinduses Euroopa Liidu juures Brüsselis.

Siseministeeriumi ja selle haldusala ametnikud osalevad alljärgnevate Euroopa Liidu Nõukogu komiteede ja töögruppide töös

 • Sisejulgeolekualase operatiivkoostöö alaline komitee (COSI, The Standing Committee on Operational Cooperation on Internal Security). Komitee aitab kaasa liikmesriikide sisejulgeoleku valdkonna asutuste operatiivtegevuse koordineerimisele. Komitee tegeleb muu hulgas rahvusvahelise raske ja organiseeritud kuritegevuse vastase poliitikaga, mille kujundamise aluseks on Europoli ohuhinnang, ning ka järelevalvega mitmesuguste tegevuskavade ja meetmete rakendamise üle. Õigusloome küsimustes ei ole komiteel õigust otsuseid vastu võtta.

 • Kriminaalasjades tehtava politsei- ja õigusalase koostöö kooskõlastuskomitee (CATS, The Coordinating Committee in the Area of Police and Judicial Cooperation in Criminal Matters). Komitee kooskõlastab ja annab õigustiku eelnõude kohta arvamusi pärast ekspertide töörühmades toimuvaid läbirääkimisi ja enne ministrite nõukogu diskussioone. Õigusloome küsimustes ei ole komiteel õigust otsuseid vastu võtta. Eestit esindavad komitees nii Sise- kui Justiitsministeerium.

 • Strateegiline sisserände-, piiride ja varjupaigakomitee (SCIFA, Strategic Committee on Immigration, Frontiers and Asylum). Komitee käsitleb seadusliku ja ebaseadusliku rände, viisapoliitika ning varjupaigapoliitika ühtlustamise tegevuskava küsimusi enne ministrite nõukogu arutelusid. Komiteel ei ole õigust võtta vastu otsuseid õigusloome küsimustes.

 • Justiits- ja siseküsimuste välissuhete töörühm (JAIEX, JAI-RELEX Working Party). Töörühm vahendab riikide informatsiooni justiits- ja siseküsimuste valdkonna välissuhtlusest, sealhulgas kohtumistest ja lepingute läbirääkimistest kolmandate riikidega.

 • Õiguskaitse töörühm (LEWP, Law Enforcement Working Party). Töörühm käsitleb üldisi piiriülese koostöö küsimusi, et koondada Euroopa Liidu parimaid kogemusi ning kujundada ja ühtlustada lähenemisi avaliku korra ja turvalisuse tagamiseks. Samuti omab töörühm ülevaadet Europoli ja Cepoli tegevustest.

 • Üldküsimuste ja hindamise töörühm (GENVAL, Working Party on General Matters including Evaluation). Töörühm käsitleb valdkondlikke algatusi, korraldades muu hulgas vastastikuseid hindamisi kriminaalasju käsitlevate rahvusvaheliste õigusaktide, neist tulenevate õigusaktide ja tavade siseriikliku rakendamise ning organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse koostöömeetmete osas. Näiteks praegu toimub finantskuritegevuse ja finantsuurimise alane hindamine. Eestit esindavad töörühmas nii Sise- kui Justiitsministeerium.

 • Integratsiooni-, rände- ja väljasaatmisküsimuste töörühm (Working Party on Integration, Migration and Expulsion). Töörühm tegeleb seadusliku ja ebaseadusliku rände alaste õigusaktide ettevalmistamisega, samuti muude küsimustega, mis puudutavad Euroopa Liidu koostööd sisserändamise, tagasipöördumise, väljasaatmise ja töötamise alal.

 • Kõrgetasemeline varjupaiga ja rände töögrupp (HLWG, High-Level Working Group on Asylum Migration). Töörühma ülesanne on luua ühtne strateegia Euroopa Liidu ja ühendusse mittekuuluvate ehk kolmandate riikide vaheliseks koostööks, et hallata paremini rändevooge.

 • Nõukogu teabevahetuse ja andmekaitse töörühm (DAPIX, Working Party on Information Exchange and Data Protection). Töörühm arutab infovahetuse ja andmekaitse õiguslikke, sisulisi ja tehnilisi küsimusi justiits- ja siseküsimuste valdkonnas. Muu hulgas tegeleb töörühm Euroopa Liidu sisejulgeoleku infohaldusstrateegia rakendamise ja Prümi otsuste alusel DNA, sõrmejälgede ja sõiduki registreerimisandmetega seotud andmevahetusega. Siseministeerium esindab Eestit töörühmas teabevahetuse ja Justiitsministeerium andmekaitse valdkonnas.

 • Horisontaalne narkootikumide töörühm (HDG, Horizontal Working Party on Drugs). Töörühm tegeleb Euroopa Liidu uimastistrateegia ja selle tegevuskava rakendamisega. Eestit esindavad töörühmas nii Sise- kui Sotsiaalministeerium.

 • Terrorismi töörühm (TWP, Working Party on Terrorism). Töörühm hindab Euroopa Liidu terrorismivastase võitluse strateegia meetmeid, võttes aluseks terrorismivastase võitluse koordinaatori ülevaated valdkonna tähtsamatest arengutest. Terrorismivastase võitluse strateegia põhineb neljal sambal: ennetamine, kaitsmine, jälitamine ning vastamine ja reageerimine. Euroopa Liidu terrorismialase olukorra ja ohtude iga-aastast raportit koostab peamiselt liikmesriikidest saadud info alusel Europol.

 • Varjupaigaküsimuste töörühm (AWP, Asylum Working Party). Töörühm tegeleb õigusaktide ettevalmistamisega, et luua Euroopa ühtne varjupaigasüsteem, samuti käsitletakse vajadusel ka muid varjupaigateemalisi küsimusi.

 • Viisaküsimuste töörühm (VWP, Visa Working Party). Töörühm analüüsib kavandatavaid õigusakte, mille eesmärk on parandada tingimusi ühise viisapoliitika rakendamiseks. Eestit esindavad töörühmas nii Sise- kui Välisministeerium.

 • Piiriküsimuste töörühm (FRONTIERS, Working Party on Frontiers). Töörühm käsitleb koostööd inimeste kontrollimisel Euroopa Liidu välispiiridel ning arendab selles valdkonnas ka Schengeni õigustikku. Töörühma alatöögrupp (Working Party on Frontiers / False documents) tegeleb valedokumentide alase teabe vahetamise ja dokumentide turvalisuse teemadega.

 • Elanikkonnakaitse töörühm (PROCIV, Working Party on Civil Protection). Töörühm käsitleb Euroopa Liidu elanikkonna kaitse alaseid koostööküsimusi, et tõhustada inimeste, neid ümbritseva keskkonna, vara ning kultuuripärandi kaitset loodus- ja inimtegevusest põhjustatud suurõnnetuste vastu nii Euroopa Liidus kui väljaspool ühenduse piire.

 • Schengeni küsimuste töörühm (Working Party for Schengen Matters). Töörühm käib koos Schengeni süsteemi eri aspektidega tegelevates koosseisudes. Nendeks on Schengeni hindamise töörühm (SCHEVAL), Schengeni infosüsteemi töörühm (SIS-SIRENE), Schengeni infosüsteemi tehniliste küsimuste töörühm (SIS-TECH) ja Schengeni õigustiku töörühm (Schengen Acquis).

Siseministeeriumi ja valitsemisala nõunikud ja erialadiplomaadid alalistes esindustes
 

Siseministeeriumi ja tema valitsemisala esindajad tegelevad pidevalt erinevates välisriikides Eesti siseturvalisuse alase kogemuse jagamise, informatsiooni vahendamise ja regionaalkoostööga. Siseministeeriumi erialadiplomaatide peamiseks ülesandeks on Eesti Vabariigi huvide kaitsmine siseturvalisuse ja regionaalkoostöö küsimustes, välissuhete koordineerimine ja arendamine oma valdkonnas ning informatsiooni vahendamine.  

Lisaks panustab Siseministeerium oma valitsemisala inimestega ka teistes rahvusvahelise koostööga seotud valdkondades:

 • 14 missioonieksperti erinevatel tsiviilmissioonidel ja erimissioonidel Afganistanis, Kosovos, Gruusias ja Ukrainas;
 • 6 riiklikku eksperti ja sideohvitseri erinevates institutsioonides ja agentuurides Belgias, Hollandis ja Poolas.

Viimati uuendatud 27.10.2021