Vabatahtlike ja neid toetanud asutuste tunnustamine

Igal aastal tunnustame siseturvalisuse vabatahtlikke. Vabatahtlikud päästjad, merepäästjad või abipolitseinikud - annavad turvalise ühiskonna heaks olulise panuse, seda kõike oma vabast ajast ja tahtest. Samal ajal peame meeles ka inimesi ja ühinguid, aga ka ettevõtteid ja asutusi, kes on siseturvalisuse vabatahtlikke toetanud või aitanud mõnel muul moel kaasa turvalisuse tõstmisele oma kogukonnas.

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike ja nende toetajate tunnustamise statuut
 

Vabatahtlike rühmade tunnustamise kord

Siseministeerium tunnustab siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike rühmitusi (päästekomandosid, merepäästeühinguid, abipolitseinike rühmi ja naabrivalve piirkonda) panuse eest Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse.

Tunnustused antakse järgmiselt:

  • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm – vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ning vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult päästesündmuse lahendamises ja/või ennetustöös, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta vabatahtlik merepäästeühing – vabatahtlik merepäästeühing, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, osaledes oskuslikult elutähtsa sündmuse lahendamises, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta abipolitseinike rühm – abipolitseinike rühm, kes on andnud panuse Eesti siseturvalisuse suurendamisse ja vabatahtlikkuse arendamisse, panustades märkimisväärselt politsei tegevusse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.
  • Aasta naabrivalve piirkond – naabrivalvepiirkond, kes on andnud panuse kogukonna
    turvalisuse suurendamisse, panustades märkimisväärselt oma piirkonna turvalisemaks
    muutmisse, tehes läbi erakordse organisatsioonilise arengu või suurendades liikmete arvu.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti poole, kes esitavad oma ettepanekud. Valiku kinnitab siseministri moodustatud komisjon.

Igas ülaltoodud kategoorias tunnustatakse ühte rühma siseministri tänukirja ja kingitusega. Tunnustuse saajad otsustab siseminister, kes kinnitab tunnustuse saajad käskkirjaga. Tunnustuse saajad avalikustatakse pärast nende väljakuulutamist. Tunnustuse antakse üle Siseministeeriumis igal aastal läbiviidaval pidulikul vastuvõtul.

Siseturvalisuse valdkonna vabatahtlike toetajate tunnustamise kord

  • Aasta vabatahtlike toetaja - tunnustus antakse füüsilisele või juriidilisele isikule või isikute grupile, kes on oma tegevusega toetanud vabatahtlike päästjate, vabatahtlike merepäästjate või abipolitseinike tegevust Eestis või andnud muul vabatahtlikkust toetaval moel panuse Siseministeeriumi eesmärkide täitmiseks ühiskonna turvalisuse tõstmisel.

Tunnustus antakse kuni kümnele füüsilisele või juriidilisele isikule ja neljale rühmale kalendriaasta jooksul antud panuse eest siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustust ning sellega seotud sümboolikat ja meeneid võib kasutada vaid koos vastava aastanumbriga.

Siseministeerium pöördub kandidaatide esitamise üleskutsega Päästeameti, Politsei- ja Piirivalveameti, mittetulundusühingute liitude, ettevõtjate liitude ning omavalitsuste poole, kes võivad üleskutset levitada. Kandidaate saavad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Esmavaliku kandidaatidest teevad Päästeamet ja Politsei- ja Piirivalveamet. Lõpliku valiku teeb siseministri moodustatud alaline komisjon.

2020. aastal tunnustatud vabatahtlikud ja toetajad

Aasta parim vabatahtlike päästerühm - MTÜ Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts

Parimaks vabatahtlikuks päästekomandoks tunnistati MTÜ Pärnu-Jaagupi Tuletõrjeselts, kelle eesmärk on pakkuda 24/7 maksimaalselt head päästeteenust. Seltsi liikmed tegelevad lisaks päästetöödel osalemisele nii tuletõrjespordi kui kultuurielu arendamisega. Näiteks rajasid Pärnu-Jaagupi vabatahtlikud päästjad LEADER-programmi toel alevisse kultuuri- ja spordipargi ning nende päästekomando on koht, kuhu kohalikud elanikud saavad hädaolukorras abi saamiseks alati pöörduda. Just nemad korraldasid eelmisel aastal palju positiivset tähelepanu saanud Vabatahtlike Päästjate 18. Foorumi. Nad on koostööaltid ja innovaatilised partnerid, kelle ideed saavad alati teoks.

Aasta parim vabatahtlik merepäästeühing - MTÜ Jaagupi Vabatahtlik Merepääste

Parim vabatahtlik merepäästeühing on MTÜ Jaagupi Vabatahtlik Merepääste, mis tegutseb pika ajalooga rannakalurite tööpiirkonnas Häädemeestel, Pärnumaal. Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad on algusest peale võtnud suuna kohaliku kogukonna veeohutuse tagamisele pannes reageerimisvõimekuse arendamise kõrval suurt rõhku ka ennetustegevusele. Näiteks õpetasid nad Häädemeeste valla kooliõpilastele jääaugust pääsemist ning korraldasid ennetuspäeva, kus andsid mereohutusalaseid teadmisi 25-le Eesti haridusasutusele. Jaagupi vabatahtlikud merepäästjad on tugev ja elujõuline koostööpartner nii kohalikul tasandil kui üle Eesti.

Aasta parim abipolitseinike rühm - Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Aasta abipolitseinike rühma aunimetuse sai Politsei- ja piirivalveameti Ida prefektuuri Narva politseijaoskonna abipolitseinike rühm. Tegemist on silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mis oma väiksusest hoolimata osaleb edukalt nii patrull- kui ennetustegevuses. Näiteks suutsid nad eelmisel aastal teha ennetustööd 6 korda suuremas mahus kui üle-eelmisel aastal ning nende panus Narva elanike turvalisuse tagamisel on märkimisväärne. Narva abipolitseinikud on alati abivalmid, koostöö nendega on olnud lihtne ja meeldiv.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Vabatahtlike toetaja aunimetusega tunnustati neid, kes on andnud vabatahtlikele kasutamiseks ruume ja tehnikat, aidanud läbi viia õppusi, panustanud vabatahtlike töösse rahaliselt või oma isikliku ajaga. Vabatahtlike päästjate toetaja aunimetuse said OÜ Vikingmodum Ida-Virumaalt, OÜ Gotrack Tallinnast, OÜ Paistevälja Järvamaalt, G4S Tallinnast ja Kuusalu vallavalitsus Harjumaalt. Vabatahtlike päästjate toetaja tänukirjaga tunnustati AS Pajo Pärnumaalt. Vabatahtlike merepäästjate toetaja aunimetuse pälvis AS Viking Life-Saving Equipment Estonia Tallinnast. Abipolitseinike toetaja aunimetusega tunnustati Kiili vallavalitsust ja Saue vallavalitsust Harjumaalt ning MTÜ-d Turvaline Võrumaa.

2019. aastal tunnustatud vabatahtlikud ja toetajad
 

Aasta parim vabatahtlike päästerühm  - Leisi vabatahtlik päästekomando

Neid iseloomustab aktiivne ennetustöö ja noorte kaasamine. Leisi komando tegeleb päästetöödest tulekustutuse, veeveo, metsakustutuse ja liiklusavariide lahendamisega. Ennetuses nõustatakse kodusid ning korraldatakse ja osaletakse erinevatel üritustel päästevaldkonna ohutussõnumite esiletoomisega. Kohalike koolilaste seas on populaarsust kogunud ka Leisi vabatahtlike korraldatav päästering. Leisi vabatahtliku päästekomando liikmed räägivad alati aktiivselt kaasa vabatahtlike päästekomandode kaasamise arendamises, s.h osalevad erinevates pilootprojektides. Näiteks on Leisi vabatahtlik päästekomando väljendanud soovi arendama suitsusukeldumise võimekust oma kogukonnas.

Aasta parim vabatahtlik merepäästeühing - MTÜ Salmistu Paadimees

Parim vabatahtlik merepäästeühing on MTÜ Salmistu Paadimees, mille liikmed on aja jooksul abistanud paljusid merel hätta jäänuid. Eelmine aasta oli Salmistu vabatahtlikele väga tegus: kokku oli üheksa merepääste sündmust, millele Salmistu ühing reageeris. Muu hulgas õnnestus 9. augustil kolmetunnise päästesündmuse kõigus päästa kolm inimest ja kaks purjepaati. Näiteks Rohusi saare lähedal oli hobikatamaraan kahe inimesega pardal ümber läinud ja sidevahendeid inimestel ei olnud. Tänu Salmistu vabatahtlikele lõppes kõik hästi. Aastate jooksul on Salmistu Paadimehel õnnestunud erinevate projektidega suunata üle 30 000 euro Kolga lahe merepäästevõimekuse parandamisse.

Aasta parim abipolitseinike rühm - Põhja prefektuuri Kesklinna politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Tegemist on silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mis osaleb aktiivselt nii ennetustöös, patrulltegevuses kui ka piiri- ja migratsioonijärelevalve tegevustes. Kesklinna politseijaoskond ei ole oma tööterritooriumilt küll kõige suurem, kuid töö intensiivsuselt ollakse tipus, et Tallinna elanikud ja külastajad saaksid end turvaliselt tunda. Politseitöö paneb abipolitseinikel niimoodi silma särama, et viis inimeste sealsest rühmast astus mullu kutseliste politseinike ridadesse. Rühma kuulub 69 abipolitseinikku ja möödunud aastal panustati pealinna turvalisusesse üle 12 000 tunniga, muu hulgas panustas üks abipolitseinikest lausa enam kui 1000 tunniga. Nende panus ennetus- ja piirkonnatöösse kasvas mullu ligi viis korda.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Tunnustuse pälvisid Eesti Spaaliit vabatahtlike päästjate tugisüsteemi panustamise eest, OÜ Estonia Oisu vabatahtliku päästekomando toetamise eest ja Väätsa Agro AS Väätsa vabatahtliku päästekomando toetamise eest. Vabatahtlike merepäästjate toetaja aunimetuse pälvis PRO Marine Trade OÜ kampaania korraldamise eest vabatahtliku merepääste toetuseks. Sama aunimetuse Jaagupi vabatahtliku merepääste toetamise eest pälvis Rannaniidu OÜ Lepanina hotell. AS Mistra-Autex sai vabatahtlike päästjate ja merepäästjate toetaja aunimetuse suurima eraalgatusliku toetuse eest 2018. aastal. Abipolitseinike toetaja aunimetusega tunnustati Tartu ja Elva valdasid Tartumaa abipolitseinike tegevuse toetamise eest ning Kaitseväe Nursipalu harjutusvälja Lõuna-Eesti abipolitseinike tegevuse toetamise eest.

2018. aastal tunnustatud vabatahtlikud ja toetajad

Aasta parim vabatahtlike päästerühm  - Kambja vabatahtlik päästekomando

Neid iseloomustab pikaajaline ja pühendunud töö turvalisuse tõstmisel kogukonnas.  Nad on alati valmis osalema kogukonna turvalisust puudutavates ettevõtmistes – olgu selleks evakuatsiooniõppus kohalikus hoolekandeasutuses, kodunõustamised või veeohutuspüstakute olukorra kontrollimine. Plaani on võetud ka regulaarse päästeala noorteringi käimalükkamine. Samuti on nad suureks abiks maakondliku laste ohutuslaagri läbiviimisel. Igapäevases valmisolekus on 2 päästeautot ja 2 päästjat, kelle väljasõit toimub kuni 10 minutiga. 2017. aastal reageerisid nad 25 väljakutsele ja tegid 71 kodunõustamist.

Aasta parim abipolitseinike rühm -  Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Kagu politseijaoskonna Võru abipolitseinike rühm

„Imetlusväärne!“ kirjutas meile selle rühma esitaja nende iseloomustamiseks. „Kuigi Lõuna prefektuuris toimetab 11 abipolitseiniku rühma, siis ligi 50% prefektuuri piirkondliku politseitöö kaasamistundidest on „paugutanud“ just nemad,“ jätkas esitaja. Tegemist on tõepoolest silmapaistva abipolitseinike rühmaga, mida iseloomustab suur panus ennetustöösse, noorte liikmete lisandumine ja kaasalöömine piirivalvelises tegevuses. Võrumaa koolides on nad noortele ratturitele rääkinud sellest, kuidas turvaliselt liigelda. Samuti on nad koolide ümbruses viinud läbi aktsiooni „Helkuriga sõbraks!“.  Et neil abipolitseiniku töö tõesti silma särama paneb, näitab seegi, et kolm rühma liiget on politseiteenistusse asunud. Selle rühma 42 abipolitseinikku panustasid politseilisse tegevusse eelmisel aastal kokku 5045 tundi.

Aasta parim merepäästerühm - Lääne-Eesti Vabatahtlik Reservpäästerühm

Tegemist on ühe suurima merepäästeühinguga Eestis, mille merepäästevõimekus ulatub Nõva lahest  Virtsu sadamani. 2017. aastal osales ühing kuuel merepäästesündmusel. Kaalukam sündmus oli 30. mai õhtul, kui halvenenud ilmaolude tõttu jäid Hobulaiule tormivangi kolm inimest.  Vabatahtlikud merepäästjad aitasid nad turvaliselt kaldale. Lisaks merepäästetöödele osalevad ühingu liikmed aktiivselt  ennetustöös. Koolide jaoks töötati 2017. aastal välja jää- ja veeohutusprogramm, kus õpetati jääl, mere ääres ja merel õigesti käituma ning õnnetuse korral nii ennast kui ka kaaslast päästma. Lisaks aitavad ühingu liikmed otsida teadmata kadunud inimesi.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Täname vabatahtlike toetaja aunimetuse saanuid: Järva vald, Kadrina vald, Alfons Hakans AS, Nelja Energia AS, Auto 100 Tallinn AS ja Anne Aigro. Tänukirja vabatahtlike toetamise eest said Respo Haagised AS, Sõrandu Farm OÜ, AS Reideni Plaat, Pro Marine Trade OÜ ja IIZI Kindlustusmaakler AS.

2017. aastal tunnustatud vabatahtlikud ja toetajad
 

Aasta vabatahtlik päästekomando – MTÜ Lootuse Küla Päästeselts (ehk Kibuna vabatahtlik päästekomando)

Kibuna vabatahtlik pääsekomando on 90% ajast operatiivse väljasõidu valmisolekus. Alates seltsi asutamisest 2009. aastal on toimunud üle 100 väljasõidu. Hetkel on seltsis 15 vabatahtlikku päästjat, kõik seltsi päästjad ja ennetajad on tänaseks läbinud II astme vabatahtliku päästja koolituse.
Seltsi vabatahtlikud päästjad käivad igal aastal kohalikes koolides ja vabaajaüritusel päästetehnikat ja päästeoskusi tutvustamas. 2016. aasta jooksul on läbi viidud 81 kodukülastust. Kibuna, Laitse ja Kaasiku piirkonnas asub ligi 3000 suvilakrunti, mille omanikele annab selts turvalisust tagades meelerahu.

Aasta abipolitseinike rühm – Politsei- ja Piirivalveameti Põhja Prefektuuri Lääne-Harju politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Rühma kuulub 129 abipolitseinikku, kaks aastat tagasi, kui rühm alustas, oli abipolitseinikke 85. Selle rühma abipolitseinikud panustasid möödunud aastal politseilisse tegevusse kokku 21 744 tundi, ehk sisuliselt tegi iga päev täistööpäeva viis abipolitseinikku. Rühma abipolitseinikud tegutsevad nii arestimaja tegevustes, kinnipidamiskeskuses, valvebüroo tegemistes, samuti piirivalvebüroos ja on hea koostöö leidnud piirkonnakonstaablitega. Üleriigilisel abipolitseinike kutsemeisterlikkuse võistlustel saavutati võistkondlikud I ja II koht.

Aasta vabatahtlik merepäästeühing – Saaremaa Vabatahtlik Merepääste Selts

Kolme aastaga on seltsist saanud 66 liikmega organisatsioon, millel on 7 merepäästevõimekust omavat allüksust. Seltsi 56 liikmel on vabatahtliku merepäästja I astme kvalifikatsioon, neist 16-l on II astme kvalifikatsioon. Möödunud aastal reageeris selts 14 sündmusele, millest üks oli mees-üle-parda sündmus. Selts teeb ennetustegevusi kohalikes lasteaedades ja koolides, näiteks viis selts 3. ja 4. klasside õpilaste seas läbi mereohutusalased tunnid "Lapsed turvaliselt merele". Samuti korraldab selts juba kolmandat korda suurõppust "Sügistorm". Selts on ka aktiivselt varustust soetanud – möödunud aastal sai Lõmala allüksus uue päästekaatri, lisaks soetati kuivülikondi, laste päästeveste ja muud varustust.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Tunnustuse pälvisid Aasukalda Priitahtlikku Päästekomandot toetanud AS Viru-Nigula Saeveski, Vahastu vabatahtlikku päästekomandot toetanud Taivo Roomann Leedi talu FIE, MTÜ-d Tõrvandi Päästeseltsi toetanud Ülenurme Vallavalitsus, MTÜ-d Tõrva Vabatahtliku Päästet toetanud Timbeco Woodhouse OÜ, MTÜ-d Misso Vabatahtlikud toetanud Võru linnavalitsus, Alansi Vabatahtlikku Päästeseltsi toetanud Fremex Grupp OÜ, Kunda Vabatahtlikku Merepäästet toetanud AS Kunda Nordic Tsement, lennujaama töötajatest abipolitseinike rühma moodustanud AS Tallinna Lennujaam ning aktiivse koostöö eest sisekaitseliste eelkutseõppe kursuste korraldamise ja panuse eest abipolitseinike ridadesse Põlva Gümnaasium.

2016. aastal tunnustatud vabatahtlikud ja toetajad
 

Aasta vabatahtlik päästekomando – Rõngu Vabatahtliku Päästeseltsi vabatahtlik päästekomando

Rõngu vabatahtlik päästekomando alustas tööd juba 1998. aastal. Neil oli möödunud aastal 116 väljasõitu, mida on kaks korda enam 2014. aastal. Päästeseltsi ruumides paiknevas õppeklassis viiakse läbi täiendkoolitusi ja ennetustöö alaseid loenguid. Praeguseks on koostöös Tartu Ennetusbürooga toimimas huvialaring, millest võtavad osa erinevas vanuses noored, kelledest loodetakse tulevikus täiendust vabatahtlikele päästjatele.

Aasta abipolitseinike rühm – PPA Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinike rühm

Jõhvi politseijaoskonna abipolitseinikud osalevad aktiivselt erinevatel üritustel, kus tutvustatakse abipolitseinike tööd ja vabatahtlike võimalusi oma kogukonna turvalisemaks muutmisel. Nad on nii kohalikul kui vabariiklikul tasandil edukalt vabatahtlikku tegevust propageerinud. Möödunud aastal panustasid Jõhvi rühma abipolitseinikud politseilisse tegevusse üle 7600 tunni ehk enam kui 960 tööpäeva jagu.

Aasta vabatahtlik merepäästeühing – Vormsi Merepääste Selts

2015. aasta vabatahtliku merepäästeühingu aunimetuse pälvis Vormsi Merepääste Selts, mille eesmärgiks on tagada navigatsioonihooajal mereohutus Lääne-Eesti saarestikus Vormsi, Hiiumaa, Haapsalu ja Noarootsi vahelisel alal. Lisaks on ühing olnud kohalikule kogukonnale toeks merekiirabi teenuse osutamisel. Selleks on seltsil lisaks paadile ka maastur, mis aitab neilt meedikuid raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse toimetada.

Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetajad

Tunnustuse pälvisid AS Silberauto, Sindi Linnavalitsus, Viru-Nigula Vallavalitsus, Saaremaa Vabatahtliku Merepäästeseltsi juhatuse liige Maidu Lempu, OÜ Konesko Autotarvik,  OÜ Tugev Partner Võrumaa Autokooli juhataja Raul Kell, Paide Linnavalitsus ja Tallink Grupp AS.

Viimati uuendatud 23.02.2021