Korduvad tõendid ja väljavõtted

Rahvastikuregistri andmete põhjal väljastatakse järgmisi dokumente:

  • sünnitõend, surmatõend, abielutõend, abielulahutuse tõend, nimemuutmise tõend, soo muutmise tõend (väljastavad maakonnakeskuse kohalikud omavalitsused ja välisesindused);
  • perekonnaseisuakti, perekonnakirja ärakiri (ei väljasta välisesindus);
  • rahvastikuregistri väljavõte (väljastavad kõik kohalikud omavalitsused,  notarid ja välisesindused).

Eesti perekonnasündmuse tõend

Kui teie perekonnasündmuse (sünni, surma, abielu, lahutuse) andmed on kantud rahvastikuregistrisse, siis ei pea te esitama Eesti riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusele paberil tõendit. Riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus vaatab teie perekonnaseisuandmeid rahvastikuregistrist.

Tõendeid väljastatakse sünni ja surma registreerimisel ning abielu sõlmimisel ja lahutamisel. Nimetatud tõendeid väljastatakse vajadusel eesti, inglise, prantsuse ja saksa keeles.

Kui dokumenti sündmuse toimumise kohta on vaja hiljem, pärast sündmuse registreerimist (sündmus peab olema toimunud pärast 1.07.1926), saab selle tellida e-rahvastikuregistri e-teenuses või esitades avalduse sobivale maakonnakeskuse kohalikule omavalitsuseleTallinnas perekonnaseisuametile või Eesti välisesindusele asukohariigis.

Korduva sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse tõendi paberkandjal väljastamise eest tuleb tasuda riigilõivu 10 eurot, elektrooniliselt 5 eurot. Notar väljastab rahvastikuregistri väljavõtteid, vaimulik korduvaid tõendeid ei väljasta.

Tõendil kajastuvad perekonnaseisuandmed sündmuse toimumise ajal olnud seisuga (nt nimed).

Enne tõendi või rahvastikuregistri väljavõtte taotlemist peate täpsustama, millise perekonnasündmuse või andmete tõendamiseks te dokumenti soovite. Kui vajadus on see dokument esitada välisriiki, soovitame sellest riigist küsida, millised on nende nõuded dokumendile ja selle sisule.

Eesti on sõlminud mitmed välislepingud, mille alusel väljastatakse tõendid ja rahvastikuregistri väljavõtteid lihtsustatud korras – need ei nõua täiendavat tõestus apostillimise, legaliseerimise või tõlkimise näol.

Rahvastikuregistri väljavõte

Igal täisealisel isikul on õigus saada teavet enda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja surnud abikaasa rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta.
Rahvastikuregistri väljavõtet on võimalik taotleda nii eesti kui inglise keeles. Väljavõttel kajastuvad andmed väljastamise hetke seisuga.

Väljavõtteid rahvastikuregistrisse kantud andmetest (sh elukohatõendit) väljastavad kohalikud omavalitsused ning rahvastikuregistri volitatud töötleja Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus aadressil Mäealuse 2/2, 12618 Tallinn; e-post abi@rahvastikuregister.ee, telefon 612 4444). Andmetega on võimalik tutvuda teabeväravas www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades.

Rohkem informatsiooni rahvastikuregistri andmete ja nendele juurdepääsude kohta leiab alamlehelt "Rahvastikuregister".

Viimati uuendatud 18.11.2021